Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

Slovo ředitelky k projektu Spolu až do konce

Již koncem minulého roku jsem u nás v Domově avizovala, kam se bude ubírat vzdělávání všech zaměstnanců v roce 2020 a jaký bych chtěla, aby to mělo dopad na poskytovanou péči. V únoru zaměstnanci absolvovali 8 hodin vzdělávání na téma „Doprovázení v umírání, komunikace s rodinou klienta“. Pak nám do toho vstoupil Covid ☹ a další vzdělávání na téma paliativa už jsme nestihli.

Paliativní péče byla do mého nástupu do OŠD P3 poskytovaná nahodile, chaoticky, neproškolenými zaměstnanci. Proto jsem o paliativní péči jsem začala promlouvat hned po mém nástupu, kdy jsem v březnu 2018 nastoupila na pozici fyzioterapeuta. Čerpala jsem z mých letitých zkušeností a praxe, začala o paliativní péči mluvit se zaměstnanci, jak by měl přístup k umírajícímu klientovi vypadat, jak se mají chovat, tak aby se klientům v posledních dnech života dostalo komplexní péče. Začala jsem prosazovat zajištění odborných pracovníků, což se mi úplně povedlo až z pozice ředitelky.

Odborné znalosti, které jsem získala v certifikovaných kurzech Bazální stimulace, Reminiscence, Psychobiografiský model péče využívám v paliativním přístupu a také jsou to obrovské zkušenosti a praxe vedle např. MUDr. Zdeňka Kalvacha a Prof. MUDr. Olgy Švestkové.

V současné době obrovsky přispívá praxe ergoterapeutky Barbory Hlavaté, která v rámci studia získala zkušenosti s paliativní péčí v Domově Sue Ryder a zkušenosti koordinátorky PSS Martiny Seidlové, která se paliativou celoživotně zabývá, a i svojí bakalářskou práci psala na téma Paliativní péče. Jsem přesvědčena, že v tuto chvíli máme u nás v Domově adekvátně nastavené odborné složení zaměstnanců a fungující multidisciplinární tým.

Do nedávna jsme spolupracovali s Cestou domů, častokrát však byla spolupráce ukončena z důvodu finančního, kdy rodina tuto službu odmítala financovat. Nedávno jsme však navázali spolupráci s FNKV a zde s úžasnou doktorkou Zuzanou Křemenovou. V tuto chvíli převážná část klientů umírá u nás v domově, tak jak si klienti přejí, kdy se za podpory lékařů, ale i naší praktické lékařky MUDr. Zdeňky Schejbalové snažíme poskytnout komplexní péči. Rozpočet je nedostatečný, chybí nám speciální zdravotnický materiál, oxygenátor, odborné znalosti, správně vedená dokumentace a další náležitosti.

V tuto chvíli již při sociálním šetření pracujeme s biografií klienta, snažíme se poznat jeho zvyklosti a rituály. Od samého začátku pobytu u nás v Domově se snažíme o vytvoření bližšího vztahu s klientem a nastavit péči a aktivity tak, aby bylo klientovi co nejkomfortněji, aby byl spokojený a poslední roky života prožíval co nejšťastněji. Považujeme za velice důležité, aby se klientům dostalo komplexní, ale hlavně srdečné péče, která neustává ani na sklonku, kdy klient umírá, dále se snažíme poskytnout péči i rodinným příslušníkům a v neposlední řadě i samotným pomáhajícím pracovníkům, našim zaměstnancům.

Usilujeme o prohloubení znalosti a dovednosti v oblasti paliativní péče u nás v Domově, aby i paliativní péče se stala běžnou, abychom mohli zajistit klientům péči až do konce života tak, aby se minimalizovali hospitalizace. Naším cílem je dopřát klientům to co si přejí, strávit poslední dny života Doma v blízkosti svých nejbližších, tedy rodin a pečovatelů, sester a dalších pracovníků.

Je velice důležité prezentovat zdařilé projekty, mapovat ostatním cestu k úspěchu. Neméně důležité je spolupracovat a sdílet zkušenosti s ostatními, předávat know-how. Velice rádi bychom ukázali, co v nás je, co se u nás v Domově povedlo, inspirovat a tím propojovat s dalšími organizacemi. Sdílet zkušenosti, nápady a informace.

Těšíme se, že tuto cestu nám otevře několikaletý program nadačního fondu AVAST „Spolu až do konce“.

Co je však nejdůležitější je efektivně předávat zkušenosti a znalosti uvnitř organizace, ukázat dobrou praxi novým zaměstnancům, ukázat jim "jak se to dělá" , dohlížet na ně, odpovídat na otázky a pomáhat v nejistotě. Udržet nastavené procesy živé, podněcovat pracovní skupiny, diskutovat, dát prostor zpětné vazbě.

Team paliativní péčeNejvětším naším cílem však je, dopřát klientům to co si přejí a tedy, strávit poslední dny života Doma v blízkosti svých nejbližších, tedy rodin a pečovatelů, sester a dalších pracovníků.

Realizační tým pro paliativní péči tvoří vedoucí sestra Mgr. Helena Fišerová, všeobecná zdravotní sestra Mgr. Barbora Hornychová, koordinátorka PSS Bc. Martina Seidlová, sociální pracovnice Mgr. Lenka Dlouhá a Eva Malá, Dis., ergoterapeutky Bc. Barbora Hlavatá a Bc. Veronika Posová, fyzioterapeutky Petra Doušová, Dis. a Bc. Karin Adámková, nutriční asistentka Andrea Slipčenková a já.

Slovo Veroniky Posové

Jsem vystudovaná ergoterapeutka na 1. lékařské fakultě UK. Nyní studuji distančně magisterský obor Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobě zdravotně sociální péče. Mám dvouletou praxi na Psychiatrické klinice VFN v Praze a nyní pracuji jeden rok v našem Domově. Náplní mé práce jsou jak individuální, tak skupinové aktivity. Zaměřuji se na soběstačnost, podporu kognitivních funkcí, lehké aktivní cvičení a kreativní tvoření. V realizačním týmu paliativní péče bych chtěla zastupovat jak roli ergoterapeuta, tak dopomoc v komunikaci s rodinou. Zkušenosti a vzdělání v oblasti paliativní péče mám pouze orientační. Při současném studium magisterského oboru jsem absolvovala předmět Paliativní péče. Na projektu bych se chtěla podílet, jelikož věřím, že paliativní péče může zlepšit kvalitu života jak dané osobě, tak rodinným příslušníkům. Také věřím, že mi může pomoc získat cenné zkušenosti, kterých za dobu mé praxe tolik nemám. Myslím si, že je důležité, aby se zapojilo co nejvíce zaměstnanců a byly zastoupeny všechny profese v našem zařízení.

Slovo Báry Hlavaté

V OŠD Praha 3 působím na pozici vedoucí rehabilitace a aktivizace a jsem také ergoterapeut. S termínem paliativní péče jsem se setkala poprvé již při studiu na střední zdravotnické škole. V průběhu absolvování střední školy jsem čtyři roky docházela jako dobrovolník na Geriatrické oddělení Oblastní nemocnice Kolín. Již zde jsem ,,nahlídla“, jak může vypadat péče o umírajícího člověka a jakou roli zde hraje dobrovolník. Dále jsem vystudovala obor Ergoterapie na 1.LF UK, kde jsem absolvovala předmět Ergoterapie v paliativní péči. Všechny informace jsem se snažila pozorně čerpat, neboť vnímám poskytování paliativní péče za velmi důležité. V rámci studia na LF jsem absolvovala praxi v DS Hagibor, kde jsem také získala cenné zkušenosti. Nyní studuji magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče na Ostravské univerzitě, a i zde jsem absolvovala předmět Paliativní péče. Na toto téma na VŠ narážíme i rámci dalších předmětů a diskuzí. Největším přínosem mi však byla praxe absolvovaná v DS Sue Ryder, kde jsem měla možnost vidět to nejlepší z dobré praxe. Mé pocity by vystihlo to, že bych si velmi přála, aby takto poskytovaná paliativní péče byla ve všech domovech pro seniory. Ještě bych doplnila, že mnoho zkušeností jsem získala také od mých kolegyň zde v OŠD, které mají letité zkušenosti a od kterých se ráda učím. Také jsem zde v domově absolvovala kurz ,,Doprovázení v umírání, komunikace s rodinou klienta“. Na projektu se chci podílet zejména proto, že jsem přesvědčena o tom, že poskytování kvalitní odborně a ,,nechaoticky“ vedené paliativní péče je cesta ke zvyšování kvality péče o seniora. Moc bych si přála, aby každý člověk mohl strávit poslední dny svého života v té nejvyšší možné kvalitě, bez bolestí, s příjemnými podněty, se svou rodinou, zkrátka aby poslední kapitola v jeho životě byla přesně podle jeho představ. Aby umírání nebylo tabu a stalo se opět přirozenou součástí života. V neposlední řadě bych si přála, aby bylo v našem zařízení dopřáno péče i pozůstalé rodině. Chtěla bych se podílet zejména využitím v prvků Bazální stimulace, ve které jsem odborně vzdělěná. Dále bych se ráda podílela individuálním doprovázením, neboť s klienty mám blízký vztah. Při individuální ergoterapii se snažím využívat znalosti biografie klienta a v závěru života bych ráda klientovi poskytla příjemné senzorické podněty, o kterých vím, že je měl rád a byly pro něj důležité. Dále bych se ráda vzdělala a podílela na komunikaci s pozůstalými přáteli klienta, zde v domově a poskytnutí možnosti rozloučit se, např. u pietního místa.

Slovo Evy Malé

Jmenuji se Eva Malá a v OŠD Praha 3 pracuji jako sociální pracovnice. S přístupem paliativní péče jsem se poprvé setkala při vykonávání svojí profese v Domově sv. Karla Boromejského (Praha) a v Dsp Hagibor (Praha), kde jsem pracovala jako pracovnice v sociálních službách. Obě zařízení se těší ocenění Makropulos za kvalitu poskytované péče. Díky Dsp Hagibor jsem absolvovala úvodní kurzy paliativní péče pro pracovníky v sociálních službách, které mi pomohli zorientovat se v tomto přístupu. Osobně čerpám z 12leté praxe v péči o seniory. Jako sociální pracovnice komunikuji se všemi pracovními pozicemi, a proto bych se chtěla dozvědět, jak mohu já v tomto přístupu být k dispozici těm, kterým je paliativní péče poskytována. Chtěla bych se dozvědět, jakým způsobem mohu doprovázet klienta v poslední fázi jeho života. Vystudovala jsem obor Pastorační a sociální práce, a proto mě zajímá také spirituální rozměr v tomto přístupu. V oboru se i nadále vzdělávám.

Slovo Karin Adámkové

Já jako fyzioterapeutka bych velmi ráda přispěla ke zkvalitnění i v oblasti paliativní péče a sice v umění doprovázet klienty na poslední cestě v jejich životě, zajímá mne psychická a duchovní podpora umírajících klientů, cítím velkou pokoru a vděčnost, že by tato možnost u nás mohla být. Za semináře, vzdělávání v této oblasti budu velmi vděčná. Pokud mohu s úctou, empatií a erudicí fyzioterapeutky k tomu přispět, ráda tak učiním. Velmi bych ocenila možnost spolupráce s psychologem nebo psychoterapeutem v paliativní péči. Zatím mám možnost konzultovat případné otázky s mou kamarádkou z Vysočiny cestou per mail nebo mobil. Jsem moc ráda, že jsi důležitost paliativní péče v u nás v domově viděla od začátku, kéž se to podaří vše dotáhnout do zdárného konce!

Slovo Heleny Fišerové

Zajišťuji chod OŠD v rámci organizaci zaměstnanců - sester a PSS. Ráda se pohybuji mezi klienty snažím se uspokojit jejich požadavky. Spolupracuji s rodinami klientů. Dále spolupracuji s naší lékařkou Mudr. Z. Schejbalovou a jinými odbornými lékaři. Na implementaci paliativní péče se chci podílet z důvodů zajištění kvalitní péče našim klientům a strávení posledních dní života důstojně a zajistit kontakt s jejich nejbližšími. S paliativní péčí jsem se setkala na oddělení Akutní medicíny a na JIP na interním oddělení. Dále na kardiologii v IKEM. Velkým přínosem mi byly i přednášky na VŠ.

Slovo Martiny Seidlové

Práci s paliativou se snažím věnovat celý svůj profesní život, má bakalářská práce byla na téma paliativa, nadále se chci vzdělávat a doplňovat informace Zkušenosti: Kurzy paliativní péče, komunikace s a rodinami, bazální stimulace. Chtěla bych být součástí realizačního týmu a do paliativy zavést i bazální stimulaci a být prospěšná ve všech směrech.

Slovo Petry Doušové

S paliativní péčí jsem se setkala ve FNKV na onkologickém oddělení, kam jsem docházela deset let jako fyzioterapeut, pak v DS Hagibor pod vedením Mudr. Zdeňka Kalvacha. Chci pomoci zajistit důstojný odchod našich klientů v rámci mé profese.

+420 284 823 822

Ošetřovatelský domov Praha 3 p.o.

Pod Lipami 2570/44
130 00 Praha 3, Žižkov
IČ: 65990641
Tel.: +420 284 823 822
ID datové schránky: 345dwkj

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.