Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace


„Starajíce se o štěstí druhých,
nacházíme své vlastní“ Platón


Obědy pro seniory

Seniorům z okolí Habrové umožňujeme v našem stravovacím zařízení zakoupit oběd. A to na celý týden. Cena za oběd je 105 Kč. (Jídelní lístky)

Obědy jsou vydávány denně od 11:30 do 12:00 hod. (včetně víkendů). V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte paní Andreu Slipčenkovou.

Odhlášení obědů lze telefonicky nebo SMS od pondělí do pátku v době 8:00-9:00 tři dny dopředu.

tel.: +420 776 868 584
slipcenkova@domovpraha3.cz

Provozní doba pokladny

Pondělí 09:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Úterý 09:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Středa Zavřeno Zavřeno
Čtvrtek 09:00 - 11:00
Pátek 09:00 - 11:00
MIMO PROVOZNÍ DOBU POKLADNY POUŽIJTE TELEFONNÍ KONTAKT
MICHAELA LEMBERKOVÁ
TEL: 773 786 341

Poslání organizace

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, a kteří nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.

OŠD Praha 3 usiluje o vytvoření důstojného prostředí s důrazem na individuální potřeby jednotlivých klientů při zachování jejich původního životního stylu, s cílem udržet kvalitu života a zároveň podpořit stávající soběstačnost.

Vizí Ošetřovatelského domova je vytvářet svým klientům důstojné a zároveň klidné místo pro život, poskytovat službu, která se plně přizpůsobí klientovi, jeho přáním, protože hodnotou každého domova je kvalita života v něm.

Jsme domov, kde se všichni vzájemně podporují a respektují. Být součástí komunity, někam patřit a neztratit smysl života je pro starého člověka nesmírně důležité. Neustále se proto snažíme zajistit adekvátní péči a nacházet způsoby, jak péči ještě více zkvalitnit. Na sklonku života a ve chvíli umírání, pak prostřednictví paliativního přístupu a péče o klienty pečovat v co největším jejich zájmu a zajistit podporu i rodině a nejbližším v době zármutku.

Považujeme za velice důležité, aby se klientům dostalo komplexní, ale hlavně srdečné a láskyplné péče.


 1. 1
  Ošetřovatelský domov Praha 3 sídlí v Praze na Žižkově. Skládá se ze dvou zařízení, tedy z Habrové 2654/2 a objektem v ulici Pod Lipami 2570/44.
 2. 2
  Ergoterapie • Fyzioterapie • Aktivizace • Paliativní péče
 3. 3
  Náš příběh proměny • Plán budoucí péče • Poskytování paliativní péče v OŠD Praha 3
 4. 4
  Historie dobrovolnictví OŠD Praha 3 • Význam a vliv dobrovolníků v naší organizaci
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Praha 3

Zřizovatel
Městská část Praha 3
www.praha3.cz

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

OŠD Praha 3 poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Odlehčovací službu

Služba Domov pro seniory je poskytována na adrese OŠD Praha 3:
Habrová 2654/2, Pod Lipami 2570/44, 130 00 Praha 3 a jedná se o dlouhodobou pobytovou službu.

Odlehčovací služba je poskytována na adrese OŠD Praha 3:
Pod Lipami 2570/44, 130 00 Praha 3 a jedná se o krátkodobou pobytovou službu (max. 3 měsíce).

Cílová skupina pro službu domov pro seniory jsou:

 • mladší senioři od 65 let věku do 80 let věku
 • starší senioři nad 80 let

Cílová skupina pro službu odlehčovací služba jsou:

 • senioři a osoby se zdravotním postižením starší 50 let

Poskytovatel může odmítnout zájemce, potažmo tedy neuzavřít Smlouvu, pouze z důvodů daných § 91 odst. 3 ZSS, a to tedy v následujících případech:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • zájemce nespadá do cílové skupiny (nezjistí nepříznivou sociální situaci)
 • nemá dostatečnou kapacitu
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby (pozn.: tento bod se ovšem netýká terénních služeb sociální péče)
 • poskytovatel vypověděl Smlouvu zájemci v době kratší než 6 měsíců před jednáním o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy

Zásady služby:

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI - RESPEKT - KVALITA - PROFESIONALITA - EMPATIE - OPRAVDOVÉ NASLOUCHÁNÍ
LIDSKOST A VSTŘÍCNOST - SPOLUPRÁCE A TÝMOVOST

Cílem OŠD Praha 3 je:

 • Poskytování kvalitní sociální, zdravotní, spirituální péči a psychologickou podporu.
 • Profesionálním a lidským přístupem zamezit dopadu nepřiznivé sociální situace na naše klienty a chránit je před předsudky a negativním hodnocením při poskytování služby.
 • Rodinu a blízké klienta vnímat jako partnera a podněcovat je ke spolupráci a k účasti na vytváření kvalitního a plnohodnotného života jejich nejbližších.
 • Poskytovat kvalitní sociální a zdravotní péči. V oblasti podpory využít přístup všech specializovaných a odborných pracovníků k docílení a zachování soběstačnosti a nezávislosti klienta při běžných denních úkonech.
 • Vytvořit bezpečné místo k životu, a zároveň zachovat a podporovat možnost kontaktu s vnějším prostředím.
 • V oblasti rozvoje služby se stále vzdělávat, spolupracovat s jinými organizacemi a šířit tak dobrou praxi.
 • Odlehčení rodinným příslušníkům klientů v každodenní péči o klienta.
 • Umožnit klientům dožít v Domově a dopřát všem klientům, kteří si tak přejí, kvalitní paliativní péči, která vychází z úcty k člověku, jako k jedinečné neopakovatelné lidské bytosti.

Hodnoty OŠD Praha 3 jsou:

Respektujeme každého člověka v jeho individualitě

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, vycházíme z jeho individuálních potřeb a zvyklostí a přizpůsobujeme se jeho tempu. S každým klientem pracujeme s úctou a pochopením, se zájmem o jeho osobu, dbáme na zachování jeho důstojnosti. Pracujeme s empatií, tj. snažíme se klientovi porozumět, nasloucháme mu.

Individuální potřeby každého konkrétního obyvatele Domova jsou pojmenovány a jeho potřebám je přizpůsoben jeho individuální plán poskytovaných služeb.

Bereme ohled jeden na druhého, neškodíme si fyzicky ani psychicky, a to jak mezi pracovníky navzájem, tak ve vztahu pracovník a klient. Respektujeme vzájemně svá práva i povinnosti. Respektujeme jedinečnost každého člověka, tzn., že službu poskytujeme všem potřebným, bez rozdílu rasy, barvy pleti či náboženského přesvědčení. Respektujeme volbu rozhodnutí klientů, sami si říkají, jak a kdy chtějí, aby jim byla péče poskytována.

Pracujeme multidisciplinárně

V OŠD Praha 3 pracují vyškolení pracovníci, kteří svými znalostmi, dovednostmi a profesionálním přístupem kladně doplňují tým pracovníků a dbají tak na kvalitní poskytování služby, s ohledem na potřeby a přání klientů. Všichni pracovníci si uvědomují důležitost týmové spolupráce. Týmová spolupráce je v OŠD Praha 3 zajišťovaná multidisciplinárním týmem který poskytuje 24 hod. péči. Všichni pracovníci splňují odbornou způsobilost, jsou průběžně vzděláváni, zúčastňují se týmových supervizí a jejich práce vychází z jednotlivých metodik.

OŠD Praha 3 má zpracovaní tyto metodiky: Metodika práce sociálních pracovníků, Metodika práce pracovníků v sociálních službách, Metodika práce zdravotnických pracovníků, metodika paliativní péče, metodika.

Chceme být nejlepší ve svém oboru

Neustále se vzděláváme. Sledujeme aktuální trendy v oblasti sociálních a zdravotních služeb. Sdílíme dobrou praxi s ostatními organizacemi. Pracujeme na sobě, podporujeme se v seberozvoji a účastníme se pravidelných supervizí. Stavíme na vzájemném respektu k otevřené komunikaci i při různorodosti názorů.

Ošetřovatelský domov Praha 3 p.o.

Pod Lipami 2570/44
130 00 Praha 3, Žižkov
IČ: 65990641
Tel.: +420 284 823 822
ID datové schránky: 345dwkj

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.